Neem een kijkje in uw stadsdeel

Coalitie Haarlem Ontmoet Verslag Conferentie

Verslag Werkgroep Aandachtsfunctionaris
Organisaties die zich aansluiten bij de coalitie wordt gevraagd om in de eigen organisatie een ‘aandachtsfunctionaris’ aan te stellen die het onderwerp actief op de agenda houdt en samen met collega-functionarissen werkt aan een uitbreiding van kennis en kunde.
In de werkgroep is nagedacht over wat organisaties nodig hebben om een dergelijke functionaris aan te stellen en wat precies de inhoud van deze functie zou moeten zijn.

Op basis van het gemaakte verslag gaat de kerngroep een eerste functieprofiel opstellen plus een informatiepakket over de coalitie. Daarmee gaan leden en aankomende leden van de coalitie in hun organisaties aan de slag. In het eerste kwartaal van 2019 wil de werkgroep een bijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen organiseren om ervaringen uit te wisselen en een gezamenlijk actieplan te maken.
Contactpersoon: Marleen van Duijnhoven te bereiken via marleen@rodekruishaarlem.nl.

Verslag werkgroep Jongeren
Tijdens de werkgroepbijeenkomst is nagedacht: waar komt de eenzaamheid van jongeren vandaan. Maar weten we dat als volwassenen? Of zijn dat aannames?
Deze werkgroep gaat bijeenkomsten met verschillende jongeren beleggen: autochtone jongeren, jongeren met een migranten achtergrond en LVB. Denk aan 4 per groepje. Aan hen vragen we tips en advies hoe je eenzaamheid bespreekbaar kan maken onder jongeren. De werkgroep jongeren wil in maart een grote  bijeenkomst organiseren.
Contactpersoon: Marijke Aukema te bereiken via marijke@bedrijfensamenleving.nl


Verslag werkgroep oudere migranten
Zowel de inleidster als de aanwezigen benadrukken dat de eenzaamheid groot is onder oudere migranten. De taboe die er op rust vormt een probleem voor het vinden van oplossingen.
Het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid is lastig en het doorverwijzen naar ontmoetingsactiviteiten verloopt stroef. De ouderen weten ook de weg naar de sociaal wijkteams, welzijnsorganisaties of zorgaanbieders niet te vinden. En de formele organisaties kunnen de oudere migranten niet vinden. Dit komt o.a. door het ontbreken van kennis bij de verwijzers. Wat is eenzaamheid, hoe maak je het bespreekbaar en naar wie verwijs je door?
Er is behoefte aan een duidelijk overzicht van activiteiten/dagbestedingen voor de oudere migranten.
Actie: De werkgroep roept de (zelf)organisaties op om hun aanbod van activiteiten te plaatsen op haarlemontmoet.nl. Dit is een vindplek voor doorverwijzers, maar ook voor de organisaties die de doelgroep willen bereiken.
Omdat de werkgroep het van groot belang vindt dat de zelforganisaties ook hun kennis met iedereen kunnen delen organiseren ze in februari een bijeenkomst op een doordeweekse avond.
Contactpersoon: Irma Hoorn ihoorn@dock.nl .


Communicatie
Iedereen die in het netwerk zit van de Coalitie Haarlem Ontmoet ontvangt een nieuwsbrief.
Het streven is dat er 1x per 6 weken een nieuwsbrief verschijnt met als vaste rubrieken.
Een estafette interview van en door een van de leden van de coalitie. Waarbij het ene lid een ander lid ondervraagt wat binnen zijn organisatie wordt gedaan om eenzaamheid bespreekbaar te maken, te reduceren of te voorkomen. Het gaat in deze rubriek nadrukkelijk niet om het presenteren van de eigen activiteiten maar om de gehanteerde werkwijze binnen een activiteit of andere eenheid.
Kennis delen. Interessante bijeenkomsten en artikelen aangaande eenzaamheid. Overigens kijk ook eens op kennis en informatie. Binnenkort organiseert de LSA een bijeenkomst over Eenzaamheid is geen aandoening, maar een gebrek aan gemeenschapszin.
Waar Haarlem ondernemend in kan zijn.
Met het aanstellen van een aandachtsfunctionaris binnen de eigen organisatie, zullen zich ontwikkelingsvragen aandienen. Nieuwe initiatieven ontstaan. Ervaring of deskundigheid worden gezocht. Of gezocht worden naar samenwerkingspartners.
In deze rubriek vertel je wat je aan het doen bent zodat niemand opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Vraag je om een bepaalde deskundigheid.. Deel je jouw ontdekkingen over wat werkt én ook je missers.
Iedereen is uitgenodigd om aan deze rubriek een bijdrage te leveren.

Cijfers over eenzaamheid
Op dinsdag 4 december van 9.30-10.30 uur presenteert Carli Verheijen van GGDKennemerland de cijfers over eenzaamheid in Haarlem uit de gezondheidsmonitor.Zo blijkt de eenzaamheid in Schalkwijk met 10% te zijn toegenomen en blijven Schalkwijk en Oost blijven hoog scoren vergeleken met de andere stadsdelen. Een goed moment om toelichting te vragen!
De bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis.
Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden vooraf is noodzakelijk en kan via coalitie@haarlemontmoet.nl. Na aanmelding ontvangt u nadere informatie.